Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina  FAQ

Jak będzie wyglądać procedura przyznawania odszkodowań i opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu?

Procedura przyznawania odszkodowań składa się z następujących etapów:

  1. Przedstawiciele terenowi indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości odszkodowania. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe odszkodowanie wyliczone na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnych rzeczoznawców.
  2. Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę odszkodowania.
  3. Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego, który umożliwia Inwestorowi dostęp do terenu i linii.

Ponadto, niezależnie od odszkodowań za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.Jakie będą uciążliwości dla mieszkańców, właścicieli działek w okolicy, w związku z budową linii?

Całość inwestycji będzie tak realizowana, aby minimalizować jakiekolwiek uciążliwości towarzyszące budowie linii. Przedmiotem szczególnej troski jest bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o nienaruszanie środowiska naturalnego. W trosce o mieszkańców będą wyznaczone najmniej uciążliwe trasy przewozu materiałów niezbędnych do wykonania inwestycji. Wszelkie prace budowlane prowadzone będą w ściśle określonych godzinach, od 6 do 22 - bez względu na etap i zaawansowanie budowy linii.Czy bezpieczne jest wypasanie zwierząt pod linią elektroenergetyczną?

W Polsce jest kilka tysięcy kilometrów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, a w całej Europie ponad sto tysięcy kilometrów. Niektóre z nich eksploatowane są od ponad trzydziestu lat. Przede wszystkim lokalizuje je się na terenach rolniczych. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na zwierzęta.Czy pod linią można korzystać z maszyn rolniczych?

Tak. Uwzględniono, że pod liniami prowadzone będą normalne prace rolnicze, dlatego też odległość przewodów od ziemi w najniższym punkcie nie będzie przeszkadzać. Taka odległość – od 10 do kilkunastu metrów - umożliwia korzystanie z każdego rodzaju kombajnów i ciągników używanych w rolnictwie.W jakich odległościach od projektowanej linii można budować domy?

Na trasie dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Bydgoszcz - Zachód – Piła Krzewina planuje się wyznaczenie pasa technologicznego, którego szerokość wynosić będzie po 35 m od osi linii po obu jej stronach. Granice tego pasa wyznaczają obszar, na który może oddziaływać linia i w którym mogą wystąpić ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu. Na obszarze pasa technologicznego obowiązywać będzie całkowity zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, lub budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ograniczenia te wynikają z obowiązujących przepisów w zakresie dopuszczalnych w środowisku poziomów pól elektromagnetycznych oraz hałasu. W przypadku tej linii nie ma żadnych przeciwwskazań do lokalizacji zabudowy mieszkaniowej już 35 metrów od linii. Zarówno poziom pól elektrycznych i magnetycznych, jak i szum linii, będą wyraźnie poniżej dopuszczalnych norm określonych w polskich przepisach. Na przedmieściach dużych miast taka odległość jest standardem.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków