Budowa dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina  UMOWY I WYNAGRODZENIA – KROK PO KROKU

Linia 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina przede wszystkim będzie przebiegała przez działki należące do prywatnych właścicieli, z którymi będzie kontaktował się przedstawiciel wykonawcy. Dotyczy to gruntów położonych w pasie technologicznym linii.


Oto procedura postępowania i kontaktów z właścicielami nieruchomości:

  • niezależny rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy nieruchomości, w którym określa wartość wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz za obniżenie wartości działki;
  • przedstawiciel ZWSE Rzeszów Sp. zo.o. kontaktuje się z właścicielem nieruchomości. Podczas spotkania uzgadnia warunki, na jakich może uzyskać zgodę na przeprowadzenie linii przez daną działkę. Udostępnia umowę, którą – po uzyskaniu porozumienia – podpisują obie strony (właściciel działki i wykonawca inwestycji). W umowie zawarta jest wysokość wynagrodzenia (ustalona na podstawie wcześniejszego operatu szacunkowego). Kwotę ustala się za każdy metr kwadratowy terenu zajętego przez pas technologiczny. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje za posadowienie słupa na działce.
  • po zawarciu umowy wypłaca się pierwszą ratę wynagrodzenia. Następnie przedstawiciel wykonawcy umawia się na spisanie umowy w formie aktu notarialnego, który ustanawia tak zwaną służebność przesyłu (oznacza to możliwość wstępu na działkę w celu budowy linii, a później jej konserwacji).
  • po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego wypłacana jest właścicielowi kolejna rata wynagrodzenia.

Prawo własności właścicieli gruntów pozostaje zachowane – inwestor jedynie nabywa ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej. Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu składane jest w obecności notariusza. Celem oświadczenia jest ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości prawa inwestora do budowy i utrzymania urządzeń energetycznych oraz możliwości dojazdu do nich w razie wystąpienia awarii lub konieczności remontu albo modernizacji linii.


Za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które mogą pojawić się w wyniku budowy lub eksploatacji linii, właścicielowi nieruchomości należy się dodatkowe odszkodowanie, oszacowane w oparciu o protokół szkód, który zostaje sporządzony w obecności właściciela nieruchomości.

   

ZADANIE REALIZUJĄ
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. SELPOL SA PILE Elbud Kraków